Revision i tider av social distansering : En kvantitativ studie av revisionsbranschen under Coronapandemin

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Titel: Revision i tider av social distansering Inledning: En kris är något som påverkar det normala och bidrar till en avvikelse i en organisation. Coronapandemin har bland annat satt krav på implementering av hemarbete och dess strategier. En revisors roll i företaget är att ge en rättvisande bild av företagets finansiella information. Som revisor behöver man säkerställa att man bibehåller den revisionskvalitet som krävs, även i tider av social distansering. Syfte och frågeställning: Denna studie syftar till att undersöka om, och hur, den sociala distanseringen, till följd av Coronapandemin, har påverkat kvaliteten på revisorns arbete. Hur har revisionskvaliteten påverkats av de krav som ställts på den sociala distanseringen till följd av Coronapandemin?Hur har följande fem punkter påverkats av Coronapandemin? Revisorsarvode Revisorns lön Fortlevnadsprincipen Revisionsförfarande HumankapitalSkiljer sig resultatet åt ifall man arbetar på “Big Four” eller inte?Teori: Studien bygger på den teoretiska studien gjord av Albitar, Gerged, Kikhia och Hussainey (2020), för att nå ytterligare bredd har även annan forskning bidragit till den teoretiska referensramen. Detta för att undersöka Coronapandemins påverkan på de fem ovan nämnda nyckelaspekter i ett senare stadie av Coronapandemin än den tidigare forskningen av Albitar med flera (2020).Metod: Studien antar ett deduktivt synsätt med inslag av induktion för att få en djupare förståelse kring ämnet. Genomförandet är av kvantitativ karaktär och genomförs genom enkäter med respondenter från revisionsbyråer Sverige över.Slutsats: Studiens resultat påvisar en viss påverkan på branschen till följd av Coronapandemin. Bland annat så har bedömningen om fortlevnad försvåras då framtiden är oviss för många av klienterna. Denna studie påvisar även att revisorsarvoden inte har sänkts till följd av Coronapandemin, inte heller revisorers löneutveckling. Vidare har de krav på digitalisering effektiviserat revisorers arbete som fått implementera andra arbetssätt för att samla in de ekonomiska underlag som krävs för revisionen. Det kan inte, i nuläget, påvisas att revisionskvaliteten påverkats av Coronapandemin. Det framforskade resultatet visar att de som arbetar inom "Big Four" är mer motiverade av lön när det handlar om utfört arbete jämfört med de som inte arbetar inom "Big Four". Resterande punkter skiljer sig inte parterna sig mellan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)