Att synliggöra något som annars inte syns - människors upplevelse av sina ickemonogama relationer

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Frida Hulthén; [2018-02-01]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Föreliggande studie syftade till att få djupare insikt i människors upplevelse av att leva i ickemonogama relationer. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju respondenter i åldern 25-50 år. Genom den tematiska analysen framkom tre huvudteman. Studiens resultat visade att respondenterna hade en upplevelse av att inte ha trivts i parrelationer samt att de sedan de börjat leva i ickemonogama relationer lade vikt vid hur det var att leva utanför parnormen. De upplevde sig även påverkade av samhälleliga relationsnormer samt uppfattade en förändring hos sig själva och i synen på andra. Respondenterna hade även olika förhållningssätt till framtiden utifrån deras erfarenhet av att leva i relationer utanför parnormen. Sammanfattningsvis belyser studien vikten av att skapa en djupare förståelse för dessa människors relationsskapande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)