Distriktssköterskans erfarenheter av att möta patienter med diabetes typ 2 inom primärvåren

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

Författare: Gulnur Yildirim; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Introduktion: Diabetes typ 2 är ett växande globalt folkhälsoproblem som kräver följsamhet och regelbundna kontroller för en god hälsa trots sjukdomen. Diabetes behandlas med livsstilsförändringar och medicinering. Distriktssköterskan ska utifrån sin kompetens jobba hälsofrämjande för att förebygga komplikationer av diabetes. Distriktssköterskan på vårdcentralen stödjer, stärker och vägleder patienter med diabetes typ 2 för ett välreglerat blodsocker. Syfte: Studiens syfte var att belysa distriktssköterskans erfarenheter av att stödja och följa upp patienter med diabetes typ 2 inom primärvården. Metod: Systematisk litteraturstudie. Studien baserades på åtta vetenskapliga artiklar som publicerades mellan åren 2008–2019. Artiklar identifierades genom sökning i elektroniska databaser CINAHL och Pub Med. Artiklarna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I studiens resultat framkom två huvudkategorier med underkategorier. Kategorin; faktorer som påverkar förmåga att ge stöd med underkategorierna; Organisatoriska utmaningar och svårigheter och otillräcklig kunskap. Kategorin; utmaningar att stimulera till livsstilsförändringar och egenvård med underkategorierna; Förmedla kunskap, motivation till eget ansvar och livsåskådningar och kulturella skillnader. Konklusion: Organisatoriska utmaningar och svårigheter påverkade distriktssköterskans förmåga att tillhandahålla en optimal diabetesvård och ge stöd till patienter. Distriktssköterskans bristande kunskap med avseende på kompetens utmanade möjligheterna till en optimal livsstilsrådgivning och stöd i det förebyggande hälsoarbetet. Att motivera patienterna till egenansvar var viktigt i det stödjande arbetet för att främja egenvårdsbeslut och delaktighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)