”Every day counts” – - en kvalitativ studie om fyra elevers perspektiv på två skolors arbete med att förebygga och åtgärda problematisk skolfrånvaro

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Åsa Lindbom; Diana Storvik; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Nyckelord: Problematisk skolfrånvaro, hemmasittare, skolk, skolvägran, school absenteeism, närvarofrämjande, handlingsplan, kamratrelationer, systemteori Abstract Syftet med studien var att, utifrån fyra elevers perspektiv, undersöka två skolors arbete med att förebygga och åtgärda problematisk skolfrånvaro. För att kunna undersöka skolornas arbetssätt behövde även orsakerna till elevernas skolfrånvaro utredas. Syftet besvarades genom följande frågeställningar:Vilka orsaker finns det, utifrån elevernas perspektiv, till deras skolfrånvaro?Hur arbetar skolorna förebyggande med problematisk skolfrånvaro?Hur arbetar skolorna åtgärdande med problematisk skolfrånvaro?Studien omfattade två skolor i en och samma kommun och fyra elever med problematisk skolfrånvaro. Angreppssättet var kvalitativt med utgångspunkt i en systemteoretisk ansats samt utifrån ett relationellt- och salutogent specialpedagogiskt perspektiv. Data samlades in genom elevintervjuer, gruppintervjuer och dokumentstudier.Studiens resultat visade att orsakerna till elevernas frånvaro var flera och komplexa. Gemensamt för eleverna i studien var en upplevelse att skolorna inte lyckats tillgodose deras behov av stöd eller anpassningar, en upplevelse av dåliga relationer till klasskamrater och lärare samt att de saknade en känsla av sammanhang (KASAM). Resultatet visade också att skolorna arbetar systematiskt med att förebygga och åtgärda den problematiska skolfrånvaron samt att det salutogena perspektivet genomsyrade skolornas handlingsplaner. Gemensamt för eleverna som ingick i studien var att de har haft sina kamrater utanför skolan snarare än i skolan, vilket bidragit till skolfrånvaron. Studien visade tydligt vikten av att ha en god kamrat i skolan som gör det värt att komma dit.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)