Att överleva i av- och ombokningarnas tid : En kvalitativ studie av hur två hotell och två resebyråer anpassat sig till och hanterat effekterna av Covid-19 pandemin

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie är att belysa hur den kris som Covid-19 pandemin skapat harpåverkat hotell och resebyråers digitala taktiska respektive planerade strategiska marknadsföring,samt den krishantering som tillämpats av företagen under denna pandemin och de lärdomar dedragit av denna kris.Teori: Den teoretiska referensramen för denna studie innefattar marknadsförings-, krishanteringsoch organisationsteori. Inom marknadsföring har SCRM samt RACE marketing planningframework modellerna tillämpats och inom krishantering har krisprocessen och kriskurvanmodellerna. Vad gäller organisationsteori har fokus varit på organisatoriskt lärande och teoriernasingle-, double- och triple-loop learning samt learning in crisis.Metod: Studien omfattar en kvalitativ undersökning av två hotell och två resebyråer grundad på ensemistrukturerad intervjumetod.Slutsatser: Covid-19 pandemin har tvingat respondenterna att vara flexibla och att göra kortsiktigaanpassningar av sina marknadsföringsmetoder. Den taktiska marknadsföringen har skett genom enökad användning av digitala kanaler som lyhört anpassats till kundernas behov av hälsa ochsäkerhet. Det var ännu för tidigt för att bedöma eventuella förändringar i den strategiskamarknadsföringen men några respondenter förväntade sig ett större fokus på värde begrepp somhälsa och trygghet. Samtliga respondenter har i praktiken ägnat sig åt krishantering och de flestarespondenterna hade någon form av förberedda krisplaner, som dock inte varit anpassade till en såomfattande och djup kris som den förevarande. Samtliga respondenter verkar ha fått en större insikti vikten av att ha en effektiv och tät intern och extern kriskommunikation. Den yttre situationen harskapat ett stort tryck på respondenterna och har givit dem lärdomar som de möjligen inte hade fåttunder normala omständigheter, inklusive att på ett flexibelt och lättrörligt sätt anpassa sig till nyaoch föränderliga situationer. Även om Covid-19 pandemin framkallat mycket stress och ångest såhar den även haft positiva effekter som kan ge upphov till mer varaktiga förändringar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)