Gröna transporter inom dagligvaruhandeln

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund: Att miljöfrågan idag är ett omtalat och omdiskuterat ämne råder det ingatvivel om. Till följd av denna uppmärksamhet av den omfattande klimatpåverkan somförekommer har allt större krav på företag och deras arbete inom området uppkommit.Även kundernas miljökrav har en stor inverkan på hur man verkar inom detta område.Trots denna uppmärksamhet kring den gröna logistiken samt studiers påvisande pådess vitalitet förekommer det idag företag som inte alls, eller endast till en liten del,ägnar sig åt dessa frågor.Syfte: Syftet med följande studie är att undersöka vilka miljömässiga krav ochförväntningar en dagligvarugrossists kunder har gällande godstransporter samt vilkaåtgärder ett företag kan genomföra för att miljöeffektivisera sina transporter. För attundersöka detta har fallföretaget Piwa Food AB valts att studeras.Metod: Följande studie bygger på en kvalitativ fallstudie med en abduktivforskningsansats. Primärdata har samlats in i form av semistrukturerade intervjuermed fallföretaget, tre kundföretag samt en intresseorganisation. Sekundärdata harhämtats utifrån etablerade teorier samt material insamlade av andra forskare i form avvetenskapliga rapporter i syftet att syntetisera samt sammanfatta rådande forskning.Teoretisk referensram: I den teoretiska referensramen beskrivs transporternasmiljöpåverkan idag samt metoder som kan tillgås för att reducera de miljöfarligautsläpp som de bidrar till. Det redogörs även för vad miljömässiga transportinköpinnebär och hur ett företags kunder kan påverka hur dessa genomförs. Ytterligarebeskrivs det hur relationen mellan kund och leverantör samt kundens roll somintressent har en påverkan på huruvida företag väljer att miljöeffektivisera sinaverksamheter.Resultat: Resultatet i studien utgörs av intervjuer med respondenter från ICA, Martin& Servera, Bergendahls, Nätverket för transporter och miljö samt från fallföretaget. Iresultatet framkommer information kring de olika områdena som berörföretagsbeskrivning, miljö, drivkrafter bakom ett miljöarbete, inköp och framtiden.Resultatet visar på att detaljister inom dagligvaruhandeln idag lägger stort fokus påmiljöfrågan och arbetar för att miljöeffektivisera inom stora delar av verksamheten.Vad gäller grossisternas transporter förekommer dock inga miljömässiga krav på hurdessa skall genomföras.Slutsats: Utifrån studien har det kunnat fastställas att detaljisterna, trots dess uttalademiljömedvetenhet, inte ställer några miljökrav på dagligvarugrossisternasgodstransporter idag. Vad gäller framtida miljömässiga krav kan man baserat på svarfrån samtliga respondenter i studien dra slutsatsen att krav kring transporternakommer att ställas framöver. Vidare ges exempel på hur man kan miljöeffektiviserasina transporter.Förslag till vidare forskning: Då miljöfrågan är ett omdiskuterat ämne vore detintressant att se hur denna debatt ändras över tiden. I denna studie pekas det på attkunder idag inte ställer miljökrav på sina leverantörer med avseende på transporter,men att det förutses komma i framtiden. Med hänsyn till detta vore det tänkvärt attgenomföra en liknande studie om ett antal år för att se om kraven verkställs. Ett annatförslag är att vidareutveckla studien med utgångspunkt i företagets övriga intressenter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)