Detta är en Kandidat-uppsats från Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete; Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

Sammanfattning:

Syftet med denna studie är att få förståelse för hur skolkuratorer ser på sitt arbete och sin yrkesroll. Vi har därför valt en hermeneutisk ansats och en kvalitativ metod i form av intervjuer. Nio skolkuratorer har blivit intervjuade. Frågorna har utformats utifrån en låg grad av standardisering och strukturering. Intervjupersonernas svar har bearbetats och därefter analyserats med två teorier. Teorierna är J. Richard Hackmans och Greg R. Oldhams motivationsteori och Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater, som vi har använt för att få svar på dels hur människor upplever sitt arbete och dels vilket handlingsutrymme de har i arbetet.

I rollen som den enda sociala experten bland pedagogerna anser sig de flesta av skolkuratorerna kunna hävda sitt synsätt och därmed sin professionalitet. Ett fåtal av dem menar ändå att de har svårt att stå emot pedagogernas önskemål. De anser trots det att deras primära uppgift är att stötta eleverna i skolan. I vår studie har det visat sig att kuratorerna enligt sitt sätt att se det har stort handlingsutrymme i sin yrkesroll. Majoriteten av dem menar att de har stora möjligheter att själva bestämma över sitt arbete både när det gäller metodval, insatser och planering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)