Finns det effekter av cannabis, cannabinoider och Nabilone vid behandling av Parkinsons sjukdom?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

Författare: Ena Glavas; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Parkinsons sjukdom uppstår i samband med degeneration av dopaminerganervbanor. Degenerationen sker progressivt och orsaken till detta är oftast okänd.Diagnos ställs genom utredning av den kliniska bilden och sjukdomens symptombehandlas ofta med levodopa, dopaförstärkare, dopaminagonister, MAO-hämmare,COMT-hämmare, atikolinergika eller amantadin. Cannabinoiderna i Cannabis ärunder kontinuerlig utredning för behandlingsmöjligheter av sjukdomar somexempelvis Parkinsons sjukdom. Syftet med denna studie var att genom sökningav ’’Parkinson’s disease and cannabis’’ eller ’’Parkinson’s and nabilone’’ iPubMed och studieanalys undersöka effekten av cannabis, cannabinoider samtNabilone vid behandling av Parkinsons sjukdom. Resultaten visar enligt PDQ-39-mätningar, som ger en uppskattning av livskvalitet hos Parkinsonpatienter, attbehandling med 300 mg cannabidiol (CBD) minskar ängslighet. Den syntetiskacannabinoiden nabilone visade sig ha en positiv effekt på ängslighet, nattsömn ochminskade levodopainducerad dyskinesi. Däremot visade behandling medcannabisextrakt ingen förbättring vad gäller dyskinesi i samband med Parkinsonssjukdom. De flesta resultaten antyder att fler studier krävs för att säkerställaeffekten av cannabis-, cannabinoid- samt nabilonebehandling vid Parkinsonssjukdom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)