Budgetlös styrning - Hur och varför ersätter man budgeten?

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Johan Viggedal; Peter Waldenbäck; [2009-01-29]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Budgeten är en viktig del i många företags ekonomistyrning där den fungerar somstyrverktyg med en rad olika syften. Den har ett starkt fäste bland svenska företag men trots dess utbreddaanvändning finns det kritiker som hävdar att den är långt ifrån perfekt under de förutsättningar som idag råder.För de företag som valt att överge budgeten finns det alternativ i form av Beyond Budgeting. Hur går dessatillväga för att styra budgetlöst och varför ersätter de budgeten?Syfte: Att ta reda på hur de budgetlösa företagen går till väga för att ersätta budgeten och dess syften. Dessutomvill vi undersöka varför de lämnade den traditionella budgeten samt vad det finns för anledningar till att vissaföretag inte gått hela vägen till beyond budgeting.Metod: Genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer på fem företag som säger sig ha avskaffat budgeten harvi samlat in det empiriska materialet i uppsatsens fallstudie. Det empiriska materialet har sedan analyseratsutifrån en teoretisk referensram om budgeten, dess syften och budgetlös styrning.Resultat och slutsatser: Utifrån det empiriska materialet har vi kunnat urskilja hur man ersätter en rad avbudgetens syften i den budgetlösa styrningen. Anledningar till varför de lämnat budgeten och anledningen tillvarför företagen har gått olika långt i sin budgetlösa styrning har identifierats och sammanställts. Vi anser attföretagen anpassar sin styrning efter de förutsättningar som finns. Budgetens syften ersätts på ett överlag välfungerande sätt i de undersökta företagen, dock finns det vissa problem som måste beaktas. Det framkommer tvåstarka anledningar till varför de valde att överge budgeten. Dessutom diskuteras i slutsatsen varför olika typerkan gå olika långt i den budgetlösa styrningen.Förslag till fortsatt forskning: Under uppsatsarbetet har vi kommit i kontakt med en rad tidigare budgetlösaföretag som återgått till den traditionella budgeten. Varför? Ytterligare förslag är att tydligare definiera vad detfinns för olika typer av budgetlös styrning. Begreppet budgetlös styrning samlar en rad olika styrmodeller utanbudget. Dessa kan vara utformade på en rad olika sätt. Det hade kunnat vara intressant med en större studie somklassificerar dessa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)