I ett miljonprogramsområde : ett gestaltningsförslag för en bostadsnära utemiljö

Detta är en Master-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: År 1965 togs ett riksdagsbeslut om att en miljon bostäder skulle byggas under tioårsperioden 1965-1974, perioden kom så småningom att kallas för miljonprogrammet. Det här arbetet handlar om miljonprogrammet både som koncept men också dess arkitektur och utemiljöer. Fram till mitten av 1900-talet var situationen i Sverige mycket kritisk då det var dålig folkhälsa, låg bostadsstandard och framförallt bostadsbrist. Beslutet om en miljon bostäder kom i samband med bostadsbristen och ämnade att rädda Sverige med hjälp av en rationalisering inom byggbranschen. Den starka kritiken mot projektet hann komma redan innan det första miljonprogramsområdet var färdigt. Idag lever i ett samhälle där perfektion eftersträvas i allt vi gör, därför är det en självklarhet att följande frågor uppkommer: Går det att anlägga den perfekta bostadsgården? Gamlegården är ett av de största och äldsta miljonprogramsområdena i Kristianstad, många av bostadsgårdarna har hög potential och kan alltid utvecklas. I det här arbetet presenteras ett gestaltningsförslag på en bostadsgård i Gamlegården och bygger mycket på riktlinjer som framkommit med hjälp av en litteraturstudie, inventering och analys och en intervju.Syftet med det här arbetet var att studera vad som karaktäriserar en god bostadsgård och målet var att designa en bostadsgård i Kristianstad. Utan att gå in i alltför många detaljer och genom att endast beröra bredare och mer generella element, har ett gestaltningsförslag presenterats. Vegetation, rumslighet, användargrupper och belysning är några av de koncept som förslaget har berört. Eftersom definitionen av perfektion är subjektiv och varierar från individ till individ, har jag valt att skapa en egen definition där “en perfekt bostadsgård” är en plats för alla; en plats som främjar olika aktiviteter; en plats som hyllar mångfald och gemenskap, och som är mottaglig för förändring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)