Biologisk mångfald på gröna väggar och gröna tak : ökad konnektivitet via gröna korridorer i urbana miljöer

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Avsikten med det här arbetet är att undersöka om gröna tak och gröna väggar kan fungera som gröna korridorer i urbana miljöer och därmed öka konnektiviteten mellan habitat. Då naturliga habitat förstörs och fragmenteras när våra städer och infrastruktur breder ut sig blir det viktigt att försöka finna nya vägar för att främja den biologiska mångfalden som är under hot. Svar på frågeställningarna: hur väl kan gröna väggar och gröna tak fungera som gröna korridorer? och vilka evertebrater och fåglar kan kopplas till gröna väggar och gröna tak? nås genom en litteraturstudie av vetenskapliga skrifter. Forskning och exempel på fåglar och evertebrater på gröna tak/väggar lyfts fram men även insatser som skulle kunna främja den biologiska mångfalden. Litteraturstudien visar att både gröna tak och väggar fungerar som habitat för evertebrater och fåglar men att det behövs mer forskning inom ämnet; framförallt kring gröna väggar där endast ett fåtal relevanta vetenskapliga artiklar går att finna. Enbart ett forskningsprojekt försökte direkt undersöka hur konnektivitet är kopplat till gröna tak och där visade det sig att artsammansättningen i populationer med hög mobilitet främst formas av konnektivitet. Denna uppsats ställer sig därmed positiv till gröna väggars och taks möjlighet att fungera som habitat och/eller grön korridor. Dessutom belyser uppsatsen komplexiteten i att designa och anlägga dessa miljöer med hänsyn till biologisk mångfald och lyfter fram behovet av specifika mål och riktade åtgärder, vilket beror på vilken flora eller fauna som ska främjas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)