Lärarens tankar om vad som motiverar eleven i undervisningen / Teacher’s thoughts on what motivates the student in teaching

Detta är en Magister-uppsats från Malmö högskola/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka de motiverande faktorer som lärarna anser vara betydande när de planerar och genomför en lektion. Målet är att förbättra elevernas motivation för att uppnå högre resultat. Frågorna är: • Vilka motivationsfaktorer är viktiga för lärarna i undervisningen för att få eleverna att känna sig motiverade att prestera? • Vilka motiverande faktorer tar lärarna hänsyn till i sin undervisning? • Hur ser lärarna på de stödfunktioner som finns i utbildningen? Den teoretiska ramen för undersökningen bygger på värde och mål-teorier som representeras av Hackman och Oldhams arbetsdesignteori, Locke och Lathams målteori. Analysen från studien är inspirerad av metoden "Grounded" teori och bygger på intervjuer med fem lärare som undervisar elever i grundskolans tidigare år i två skolor. Undersökningen visar bland annat att relationen mellan lärare och elev är adaptiv. Den visar också hur olika lärare diskuterar motivationsfaktorer. De faktorer som dessa lärare identifierar i intervjuerna är miljö, bedömning, undervisning, förståelse, mål, relation, engagemang och säkerhet. Undersökningen resulterade också i en modell för att analysera lärare sätt att tänka om hur man undervisar att motivera eleverna. Vilka faktorer lärarens tycker är viktigt att motivera eleverna är inte bara de faktorer som visas i analysmodellen. Det beror också på hur förhållandena är runt eleven och läraren. Det beror på lärarens egen utbildning, år i yrket och vad fortbildning de har fått från arbetsgivaren. Nyckelord: Bedömning, Förståelse, engagemang, motivation, undervisning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)