Förskollärarnas syn på hur man arbetar med natur och miljö tillsammans med det pedagogiska verktyget surfplattan i förskolan. : En studie om vad surfplattan kan bidra med i den pedagogiska verksamheten.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

Sammanfattning: Den här studien syftar till att bidra med mer kunskap om hur förskollärarna ser på surfplattan i förskolan och om den används i undervisning om natur och miljö, samt vilka för- och nackdelar som finns med att använda surfplatta.   I vår studie har vi valt att ha två metoder då vi vill ha ett bredare perspektiv för hur förskollärarna använder sig av surfplattan i undervisning om natur och miljö. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer och enkät med både öppna och slutna frågor. Vi har intervjuat åtta förskollärare och fått in tio svar på enkäten till vår studie.     Resultaten av vår studie visade att sju av förskollärarna använde surfplatta som pedagogiskt verktyg på en mängd olika sätt. De såg också både för- och nackdelar med att använda surfplatta. Fördelarna var bland annat möjligheterna att kunna dokumentera, söka information, använda appar med olika språkfunktioner och så vidare. Negativa aspekter som framkom var bland annat risker med att plattan endast blev ett verktyg för spel och att barnen skulle bli utsatta för mycket skärmtid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)