Vem är den unga kvinnan på Instagram? En kvalitativ studie om hur unga kvinnor framställer sig, använder och organiserar sig på det sociala nätverket Instagram

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att studera och analysera hur unga kvinnorarbetar med sin identitet och framställer sig själva på Instagram. Vi var särskilt intresserade av vilka konsekvenser de förhåller sig till, i relation till arbete och framtida profession.Femton unga kvinnor i åldrarna 20-26 år har efter noga urval intervjuats till denna kvalitativa studie. Studiens teoretiska referensram består av tre huvudteman, dessa är identitet, self leadership och respektabilitet, uppsatsen har genus som ett bakgrundstema.Tidigare forskning visar hur ett nytt samhälle har skapats som går under namnet uppmärksamhetssamhället, där målet är att fånga folks intresse och att synas i det offentligarummet. Människan beskrivs som en produkt i detta samhälle, där varje individ är ansvarigför att marknadsföra sig själv och producera den bild man vill ska synas utåt.Studien avslöjade att unga kvinnor lägger ner mycket tid och energi på att framställa ochupprätthålla en social identitet likt kändisar på forumet Instagram, samt att forumet användsför att synas både privat och professionellt. Det visade sig finnas både positiva och negativaaspekter med att lägga ner mycket tid på Instagram. En positiv aspekt som visades var attdet finns arbetsmöjligheter för unga kvinnor via Instagram. En negativ aspekt var att kvinnorna kände stor ångest och press kring att leverera material till sitt Instagramkonto. Det framkom även att de unga kvinnorna hade alla en gemensam dröm om att arbeta som influencer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)