MOTIVATION I ENGELSKA Elever på tre yrkesprogram på gymnasiet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Författare: Louise Rönnestad; [2017-08-23]

Nyckelord: gymnasieskola; engelska; motivation; elevperspektiv;

Sammanfattning: Syfte: Det övergripande syftet är att undersöka vad som motiverar elever i engelska på tre olika yrkesprogram i gymnasieskolan och hur klasserna i undervisningen arbetar för att påverka motivationen. Tre mer specifika frågeställningar är: 1. Vilka motiv (skäl till) för att lära sig engelska uttrycker eleverna på öppna frågor i intervjuer? 2. Vilka motiv väljer eleverna när de får välja mellan olika motiv i enkäten? 3. Vad upplever elever och lärare är faktorer i undervisningen som påverkar elevernas motivation?Teori: För att belysa motivationen hos eleverna har jag studerat målorienteringsteori och teorin som kallas self-determination theory som behandlar begreppen inre och yttre motivation.Metod: Min metodologi är fallstudie och programteori och mina metoder är enkät till elever och intervjuer med tre grupper av elever och deras två lärare.Resultat: Resultaten av gruppintervjuerna och lärarintervjuerna ger svar på det övergripande syftet. Det är inga stora skillnader mellan vad eleverna och lärarna tycker. Frågeställning 1 besvaras i den redovisning som görs i kapitel 6. Det som enligt eleverna främjar deras motivation är: effektiva lektioner och intressanta ämnen, variation, tydlighet, lagom takt, slippa fråga jämt, läraren inspirerar till fritt arbete med flow, lugn och respektfull arbetsmiljö, valfrihet i vem man arbetar med och en lagom svårighetsgrad.Frågeställning 2 besvaras i den redovisning som görs i kapitel 5. Huvudresultatet från enkätstudien redovisas i den slutliga modellen i tabell 5.5. som anger att de viktigaste variab¬ler¬na, som förklarar motivation, är vad eleverna hade för slutbetyg i engelska i årskurs 9 och deras upp¬fattning om de digitala verktygens värde.Frågeställning 3 besvaras i den redovisning som görs i kapitel 7. Det som enligt lärarna främjar elevernas motivation är: teman engagerar, variation är bra, visa på tydlig användning av språket, knyta an till elevernas egna erfarenheter så att de får med sig själva, ingenting fungerar överallt, en lagom dos traggel för olika elever, analys och fri tid för individualisering och lägga bort mobilen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)