Att uppleva och upptäcka kunskap : Lärares erfarenheter av att använda en upplevelsebaserad utställning i undervisningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

Sammanfattning:

Inslag av upplevelsebaserade utställningar, såsom museum och science centers, i skolans verksamhet är ofta uppskattade av både lärare och elever. Utbudet av utställningar har ökat de senaste 15 åren och forskning som gjorts inom området visar att det finns brister i hur lärare använder den externa resursen som dessa utställningar utgör. Resultaten pekar på att klasserna ofta är oförberedda och att utställningsbesöket sker som en isolerad händelse som inte införlivas i det arbete som äger rum i skolan. Kunskap om hur den informella lärandemiljön i utställningen länkas samman med den formella lärandemiljön i skolan är önskvärd och detta arbete syftade till att bidra till sådan kunskap. I studien har elva lärares erfarenheter av att använda en upplevelsebaserad utställning i undervisningen undersökts genom en kvantitativ och en kvalitativ metod. Resultaten visar att både lärare och elever var väl förberedda inför besöket och att erfarenheter från utställningen har använts i klassrumsundervisningen efter besöket. Resultaten visar att lärare använder sig av utställningen på olika sätt och en viss koppling kan göras till lärarnas syn på lärande. Lärarna anser också att utställningens fysiska miljö är en resurs som kan ge eleverna möjlighet att uppleva och upptäcka kunskap som inte kan skapas i klassrummet, men att både utställningsutbudet och organisatoriska svårigheter minskar antalet utställningsbesök.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)