Kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem - En kvalitativ komparativ fallstudie utifrån IT-personal och affärsanalytikers perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Affärssystem erbjuder effektivt informationsflöde samt större kontroll överprocesser mellan olika moduler på ett företag. Det bidrar till att företaget kanreagera snabbare på marknadens möjligheter och på konkurrenstrycket. För attlyckas med implementering av affärssystem behöver företaget ta hänsyn tillkritiska framgångsfaktorer som kan vara utgångspunkten iimplementeringsprocessen.Denna fallstudie studerar kritiska framgångsfaktorer för implementering avaffärssystem utifrån ett affärsanalytiker- respektive IT-personalperspektiv genomatt genomföra fyra intervjuer på ett specifikt företag. Utgångspunkten äridentifierad genom en litteraturstudie om kritiska framgångsfaktorer förimplementering av affärssystem. Även företagets åtgärder för att underlättasamarbete och kommunikation mellan de två grupperna presenteras.Detta resulterade i att utvärderingen av fyra av de åtta undersökta faktorernaskiljer sig mellan de två undersökta grupperna. Dessa faktorer är ”tydliga mål ochsyfte, planering”, ”utbildning av användarna”, ” business process reengineering”och ”project management”. Vidare vid en utvärdering anger IT-personal ”tydligamål och syfte” som den viktigaste kritiska faktorn. Enligt affärsanalytiker finnsingen faktor som hamnar på högsta plats i granskningsskala. Däremot ”topmanagement support” och ”effektiv kommunikation” hamnar på andra plats igranskningsskala i båda grupperna i frågan om de mest kritiska faktorerna.Oavsett skillnader i utvärderingen av de undersökta faktorerna betraktasfortfarande alla faktorer som kritiska och viktiga. Det undersökta företagetfokuserar mycket på att underlätta kommunikationen och samarbetet mellan detvå grupperna genom att jobba agilt samt öka närvaro i varandras vardag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)