RESTful Configuration of an Internet of Things Border Router

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Författare: David Ryan; [2023]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Maskinerna som utgör ett Internet of Things nätverk är ofta utspridda över stora ytor vilket gör konfiguration och underhållsarbete tidskrävande. Detta projekt ämnar utveckla en tjänst för Internet of Things maskiner som tillåter en administratör att från en avlägsen plats konfigurera nätverksinställningar i maskinerna. Denna konfigurationstjänst måste vara extremt resurseffektiv, eftersom tjänsten förväntas arbeta i bakgrunden av ett större program, på hårdvara som redan har begränsat med resurser. Operativsystemet RIOT erbjuder två implementationer av protokollet CoAP, nanocoap and gcoap, som tillåter resurseffektiv kommunikation. Två prototyper har skapats, en per implementation av CoAP, och mätningar visar att båda versionerna har sina fördelar, men till slut valdes nanocoap prototypen som det överlägsna alternativet. Nanocoap prototypen uppfyller den begärda funktionaliteten och hastigheten, men är något svår att använda sig av och minnesanvändningen är för stor för sitt syfte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)