I det mörka hörnet av mittens rike : om förekomsten av sexuella övergrepp på barn i det moderna Kina

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Kinesiska

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka förekomsten av sexuella övergrepp på min-deråriga i Folkrepubliken Kina, särskilt under 1950-talet. Källmaterialet utgörs av samtida empirisk forskning och interna dokument från kinesiska myndigheter som behandlar äm-net sexuella övergrepp på minderåriga i Kina. En fallstudie har även gjorts på opublice-rade och primära källor för att ge en inblick i hur denna typ av rättsfall kan se ut i prakti-ken. Uppsatsen drar slutsatsen att sexuella övergrepp på minderåriga förekommer i minst lika stor utsträckning som i västerländska länder. Vidare konstateras det att den kinesiska lagstiftningen fortfarande har brister på området, då särskilt vad det gäller sexuella över-grepp på pojkar, men att stora förbättringar har gjorts. Den kinesiska staten försökte även under 1950-talet att aktivt minska förekomsten av sexuella övergrepp. Slutligen påvisar fallstudien att i detta specifika rättsfall är den kinesiska uppfattningen om brott och straff vida skild från dess västerländska motsvarighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)