En kvalitativ studie som ur ett elevperspektiv undersöker vilka faktorer som påverkar finländska gymnasieelevers skoltrivsel

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Författare: Sabina Helena Louise Lerche; [2018]

Nyckelord: Social Sciences;

Sammanfattning: This thesis explores from a student perspective, which factors contribute to school satisfaction among Finnish high school students. The study focuses on two main areas: the student-teacher relationship and student interaction that contributes to classroom connectedness, since research confirm that the two of them correlate with school satisfaction

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)