Den pliktetiska datorn : En diskussion om förutsättningarna för Kants pliktetik som etisk teori i datorer som har en plats i vardagen

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

Författare: Tove Brattgård; [2017]

Nyckelord: Kant; etik; teknik; datorer; medveten; tänkande;

Sammanfattning: När teknik får en allt större plats i vardagen är det många som har ställt sig frågan om det är lämpligt att ge teknik möjligheten att agera utifrån en etik. I detta arbete argumenterar jag för att det är lämpligt att ge datorer som tar plats i vardagen en etik, även om de ännu inte kan ses som medvetna eller etiskt ansvariga fullt ut. Den etik som är vald att argumentera utifrån är Kants pliketik, som initialt är mycket tilltalande som vald etik för datorer. Dock argumenterar jag för att även om så är fallet så är den inte lämplig. Som avslutning har jag valt att istället för att lämna förslag på annan etisk teori lyfta de frågor som kan bli aktuella i framtida dikussioner, alternativt som kommer att uppstå då när datorn får andra förutsättningar. Nyckelord: Kant, pliktetik, teknik, datorer, medveten, tänkande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)