”Jag tycker det är skönt att kunna se en ko i ögonen.” En studie om Value Belief Norm-teorins applicerbarhet på veganism

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Petra Fogelholm; [2019-01-24]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Med utgångspunkt i att befintlig forskning säger att konsumtionen av animalier måste minska för att tvågradersmålet ska uppnås har beteendet veganism i den här studien undersökts med hjälp av Value Belief Norm-teorin (VBN-teorin). Beteendet definieras som att äta en helt animaliefri kost, då detta är den kost som har störst potential att minska utsläpp av växthusgaser. Syftet med denna studie är att genom respondentintervjuer undersöka hur väl VBN-teorin kan förklara veganism, och hur den kausala kedjan från värden till beteendet i sådana fall ser ut. Resultatet har visat att VBN-teorin verkar kunna fånga upp de relevanta steg en människa går igenom för att anamma en vegansk kost. Vissa steg som teorin tar upp verkar dock ha mindre relevans gällande veganism och ordningen tycks inte alltid följa enligt teorin. Två tillägg till teorin i form av olika hinder har gjorts, prövats och stärkts. Det första hindret berör det faktum att veganism ofta utförs i motvind av en speciesistisk samhällskontext och det andra hindret handlar om att en vegansk kost kan uppfattas som svår att upprätthålla. Att argumentera för djurens välmående verkar vara det effektivaste sättet att få människor att vilja anamma en vegansk kost och genom att underlätta för människor att pröva äta veganskt kan hindret att det upplevs svårt överkommas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)