Digitaliseringens betydelse för äldre : En kvalitativ studie om hur äldre människor påverkas av digitaliseringen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Digitaliseringens utveckling i det svenska samhället har skett i en rasande takt och har inneburit förändringar i hur vi idag lever våra liv. Den digitala utvecklingen har gått betydligt fortare än vad vi kunnat förutse och påverkar vårt samhälle där en förutsättning för delaktighet innebär att kunna använda internet. Men för äldre människor kan det bli problematiskt, det finns en rad svårigheter som kan uppstå i ett användande av digital teknik vilket gör att de tvingas ta hjälp av och förlita sig på andra människor. Syftet med studien var att skapa en djupare förståelse för hur samhällets ökade användning av digital teknik kan komma att påverka äldre människor samt skapa en uppfattning om hur äldre människor själva upplever den digitala tekniken. Målet har också varit att lyfta problematiken att många äldre kan ha svårigheter att hänga med i samhället när allt mer i vår miljö integreras med teknik som kan vara problematiskt för äldre människor att hantera.   Studien har utgått från en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med åtta personer i åldern 70-88 år där resultatet har sammanställts och anknutits till vetenskapliga artiklar, samt teorier och begrepp från Foucault, Jönhill och May. Resultatet visar att samhällets ökade användning av digital teknik har viss betydelse för äldre människor. Det är många som har ett mycket begränsat digitalt användande och därmed inte är inkluderade i samhället på samma sätt som de människorna som använder digital teknik i större utsträckning. Vidare visade studien att äldre människor ofta stöter på svårigheter i sitt användande och det resulterar i att de behöver be någon om hjälp vilket ofta är en yngre familjemedlem. Det framkom också att äldre människor inte anser att den digitala tekniken har påverkat deras vardagsliv i någon större utsträckning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)