”Man går helt enkelt ut för att man alltid har gått ut” : En kvalitativ studie om planerad undervisning i förskolans utomhusverksamhet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att med en kvalitativ metod synliggöra för förskollärares upplevelser och tankar om planerad undervisning i utomhusmiljön. Utifrån semistrukturerade intervjuer samlades erfarenheter från åtta förskollärare in och lade grunden för studiens empiri. Mot bakgrund av tidigare forskning samt ramfaktorteorin analyserades det transkriberade och bearbetade resultatet i syfte att besvara studiens tre forskningsfrågor. Resultatet visar således att planerad undervisning upplevs enklare att bedriva inomhus där miljön begränsas av fysiska ramar, att den undervisning som bedrivs utomhus till största del är spontan samt att förskollärares möjlighet till planering av undervisning utomhus påverkas av olika ramfaktorer. Den slutsats som dras är att förskollärare med ett didaktiskt förhållningssätt kan anpassa ramfaktorerna i syfte att i undervisningen nyttja de många fördelar utomhusmiljön har för barns utveckling och lärande, snarare än att låta dessa vara ett hinder för förekomsten av utomhusundervisning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)