Tvångsåtgärdsnämnden – En lösning på den psykiatriska slutenvårdens rättssäkerhetsproblem?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Detta är en kritisk granskning av Psykiatrilagsutredningens förslag om att införa ett dispensförfarande för extraordinära tvångsåtgärder inom den slutna psykiatriska tvångsvården. Förslaget innebär att en tvångsåtgärdsnämnd ska ge tillstånd att vidta tvångsåtgärder som överskrider de lagstadgade tidsgränserna och att använda andra typer av tvångsåtgärder än de som anges direkt i lagen. Att bli inlåst utan att ha begått något brott är ett stort ingrepp i den personliga självbestämmanderätten. Tvångsåtgärder som fastspänning och isolering inskränker patientens grundlagsstadgade rättigheter ytterligare. Därför är det ytterst viktigt att tvångsvård är präglad av respekt för integritet och att den uppfyller andra rättssäkerhetskrav. Mycket kritik har framförts mot missbruk av tvångsåtgärder de senaste åren, bland annat i media. 2008 gavs Psykiatrilagsutredningen i uppdrag att reformera tvångsvårdslagstiftningen och kom avseende tvångsåtgärder bland annat med förslaget att införa Tvångsåtgärdsnämnden. Syftet med denna uppsats är att undersöka om Psykiatrilagsutredningens förslag om införande av en tvångsåtgärdsnämnd innebär en förbättring av patientens rättssäkerhet. Resultatet av undersökningen kan sammanfattas som följer. Det kan konstateras att förslaget innehåller ett flertal rättssäkerhetsbrister. I formellt rättssäkerhetshänseende framförallt eftersom förslaget i brist på precision och restriktivitet öppnar för godtycklig maktutövning. I materiellt rättssäkerhetsavseende kan nämndens uppgift starkt ifrågasättas – att legitimera gravt integritetskränkande tvångsåtgärder mot de mest utsatta individerna inom vården. Dessutom finns i förslaget inneboende brister i patientinflytande och kontroll, inte minst eftersom ett underkännande av en redan utförd tvångsåtgärd är meningslös för patientsäkerheten i det enskilda fallet. Syftet med förslaget är att förbättra patienternas rättssäkerhet, men det riskerar att få motsatt effekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)