Muskuloskeletala besvär och självskattad fysisk belastning hos Ambulanspersonal : En kartläggande enkätstudie

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning:

Syfte. Att kartlägga förekomsten av muskuloskeletala besvär hos kvinnlig och manlig

ambulanspersonal och att analysera muskuloskeletala besvär i relation till kön, ålder,

anställningstid, utbildning och självskattad fysisk belastning.

Bakgrund. Arbetsbelastningen för ambulanssjukvården ökar världen över. Arbetet i

ambulans innefattar hög fysisk belastning vilket medför hög risk för muskuloskeletala besvär

där smärtor i nedre delen av ryggen är dominerande.

Design. En kvantitativ tvärsnittstudie med deskriptiv och jämförande design.

Metod. Studien genomfördes genom en webbaserad enkät som besvarades av kvinnlig

(n=24) och manlig (n=62) ambulanspersonal verksamma på fyra orter i Sverige. Enkäten

omfattade bakgrundsinformation om deltagarna. Frågor om de upplevt besvär i nacke,

bröstrygg, ländrygg eller axlar/skuldror de senaste sju dagarna samt självskattad fysisk

belastning vid stationsarbete och utryckning. Analyser gjordes i statistikprogrammet SPSS

23.0 med t-test och chi 2-test.

Resultat. Kvinnlig ambulanspersonal rapporterade 8 (33 %) att de upplevt besvär i nacke, 6

(25 %) i bröstrygg, 11 (46 %) i ländrygg och 6 (25 %) i axlar/skuldror. Manlig

ambulanspersonal rapporterade 18 (29 %) att de upplevt besvär i nacke, 15 (24 %) i

bröstrygg, 31 (50 %) i ländrygg och 19 (31 %) i axlar/skuldror. Totalt rapporterade 53 (62 %)

deltagare att de upplevt besvär. Resultatet visar högre grad av självskattad fysisk belastning

vid stationsarbete hos deltagarna med muskuloskeletala besvär.

Slutsats. Muskuloskeletala besvär är vanligt förekommande hos ambulanspersonal. Det finns

ett behov om ökad kunskap om orsaker till muskuloskeletala besvär och hur dessa kan

förebyggas för att främja god hälsa hos ambulanspersonal. Forskning kan fokusera på hur

ambulanspersonal med muskuloskeletala besvär upplever sin hälsa och om

ambulanspersonalen upplever begränsning i arbetet relaterat till besvären.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)