Samstyret kring naturum på Koster : En fallstudie om medborgerligt deltagande

Detta är en Magister-uppsats från Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Sammanfattning: Syftet med föreliggande uppsats är att utifrån ett teoretiskt och begreppsmässigt ramverk, bestående av en diskussion kring demokratiteori, governance, samstyre och deltagande, att genomföra en analys av samstyret i naturumprocessen. Förloppet kring naturum utgjorde en betydande del i processen kring bildandet av Kosterhavets nationalpark. Karaktäristiskt för naturums samstyre har varit att företrädare för myndigheter från nationell, regional och kommunal nivå har styrt och samarbetat tillsammans med företrädare från lokal nivå. De aktörer som har ingått i samstyret har varit Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Västra Götaland, Strömstads kommun, Kosternämnden och helårs- och delårsboende kosterbor. Fokus finns framförallt på medborgarnas och Kosternämndens deltagande. Kosternämnden är en partiopolitisk nämnd och ett deltagardemokratiskt forum som har bildats på Kosteröarna i Strömstads kommun i norra Bohuslän. Samstyret analyseras med hjälp av en analysmodell som har konstruerats med utgångspunkt från det teoretiska ramverket. Det metodologiska tillvägagångssättet har inneburit att naturumprocessen har spårats bakåt och kartlagts med hjälp av intervjuer med de aktörer som har varit involverade i samstyret. En dokumentanalys har genomförts av dokument från myndigheter, från Strömstads kommun, från Kosternämnden, från olika webbsidor och från Strömstads Tidning. Resultaten visar att naturums samstyre har varit funktionellt på ett övergripande plan. Likväl har legitimitets- och förtroendekriser kunnat identifieras som går att härleda till beslutsprocessens utformning och de lokala aktörernas, Kosternämndens och helårs- och delårsboendes kosterbors, deltagande. För att bedriva samstyresprocesser krävs resurser, processledning och kommunikations- och deltagandeplaner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)