HIV-patienters upplevelse av bemötande inom vården : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: ABSTRACT Introduktion HIV är ett virus som upptäcktes första gången 1983 och har sedan dess fått en stor spridning runtom i världen. HIV är ett retrovirus som angriper kroppens vita blodkroppar vilket leder till ett försvagat immunförsvar hos den drabbade personen. Tidigt efter att viruset upptäckts ansågs HIV vara en sjukdom som primärt drabbade homosexuella män, men även intravenösa drogmissbrukare var en riskgrupp. Primära smittvägar för HIV-viruset är via oskyddat samlag, eller vid drogmissbruk där olika personer delar på samma kanyler. Syfte Syftet var att kartlägga om det förekommer stigma gentemot HIV-smittade patienter inom sjukvården och deras uppfattning av detta. Metod En allmän litteraturöversikt gjordes och tio vetenskapliga artiklar av kvalitativ design inkluderades. Huvudresultat Flertalet studiedeltagare har någon gång upplevt ett stigmatiserande beteende från personalen relaterat till deras HIV-diagnos. Exempel på ett dåligt bemötande kan vara då patienter blivit nekade vård, eller särbehandlats på grund av sjukdomen. Det påtalades från flera deltagare att HIV-specialisterna var betydligt bättre gällande bemötande och behandling än den ordinära sjukvården. Slutsats Personer som lever med HIV upplever att bemötandet blivit bättre genom åren, men upplever fortfarande ett stigma/diskriminerande bemötande. Detta märks speciellt inom den ordinära hälso- och sjukvården. Förslag på förbättringsåtgärder kan vara att ta lärdom från hur specialistklinikerna arbetar gällande bemötande samt fortsatt utbildning hos vårdpersonal gällande hur HIV ter sig.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)