En bättre akutsjukvård? -hur närakuten har påverkat Östra sjukhusets akutmottagning

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Sjukvården är en väldigt omdebatterad fråga som får ta plats i både politiska debatter,rapportering i massmedia samt en viktig byggsten i det svenska samhället. Det medför attutvecklingen inom sjukvården är en intressant och nödvändig fråga.Med bakgrund av detta har vi valt att studera akutmottagningen vid Östra sjukhuset iGöteborg sedan implementeringen av den närakut som är belägen där. I denna uppsatskommer vi att svara på frågeställningen hur implementeringen av närakuten har påverkatarbetsmiljö, patientnöjdhet samt kötiderna på akutmottagningen. I denna uppsats kommer viatt diskutera kring dessa tre perspektiv.För att tydligare förstå akutsjukvårdens utmaningar har vi genomfört tre intervjuer och enobservation med olika roller inom organisationen för att få en tydlig bild av verksamheten.Till detta har vi samlat in datamaterial kring de tre perspektiven och jämfört dessa medprojektets kostnader för att föra en diskussion kring nyttan i relation till värde.I uppsatsens slutsats redovisas att kötiderna har minskat, arbetsmiljön har förbättrats ochpatientnöjdheten är i stort sett oförändrad. Detta tolkar vi naturligtvis som attimplementeringen av närakuten har givit ett positivt utfall men om detta är värt investeringenär fråga för vidare forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)