Vilka motivationsfaktorer påverkar arbetsmotivation? : En kvantitativ studie om motivationsfaktorer

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Syftet med studien var att, med en kvantitativ ansats, undersöka vilka inre och yttre motivationsfaktorer som påverkar arbetsmotivationensamt vilken av dessa faktorer som hade störst betydelse. Vidare var syftet att undersöka om det förelåg någon skillnad gällande arbetsmotivation beroende på individens ålder och kön. Hypotesen för studien var att den främsta orsaken till arbete skulle vara ekonomisk belöning. Datan har samlats in via en onlineenkät, analysen baserades på 50 stycken enkätsvar. Resultatet visade på två faktorer som hade betydelse och signifikant effekt på arbetsmotivation, dessa två faktorer var arbetstider samt arbetstrivsel. Däremot visade studien att det inte förelåg några signifikanta skillnader i arbetsmotivation när det kommer till jämförande mellan kön och jämförande mellan åldrar. Studiens viktigaste slutsats var att det inte hade någon betydelse om du var kvinna eller man, ung eller gammal när det handlade om vilka inre och yttre motivationsfaktorer som påverkade arbetsmotivationen. Det var de inre motivationsfaktorerna; arbetstagarens nöjdhet med sina arbetsförhållanden samt trivsel på arbetet som hade påverkan på arbetsmotivationen. Arbetsgivaren bör därför se till att dessa faktorer ligger i fokus, för att få sina arbetstagare motiverade på arbetet och skapa en högre lönsamhet i verksamheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)