Arbetslösheten och avfolkningen : En studie om ekonomins påverkan på kommuners demografiska utveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats studerar ekonomins påverkan på befolkningsutveckling i kommuner. Vi studerar relationen som intern migration och fruktsamhetstal har med arbetslöshet, en proxy vi använder för ekonomins hälsa, och vi undersöker även om landsbygden drabbas hårdare av ekonomiska kriser. Tidigare forskning har funnit ett positivt samband mellan arbetslöshet och utflyttning. Den är däremot tvetydig gällande relationen mellan arbetslöshet och fruktsamhetstal. Frågeställningen som besvaras är påverkar utvecklingen i ekonomin en kommuns demografiska utveckling. Genom att analysera registerdata med hjälp av olika regressionsmodeller lyckas vi identifiera ett resultat som stämmer överens med tidigare forskning för intern migration, medan resultaten för fruktsamhetstal indikerar att en ökning i arbetslöshet leder till en ökning i fruktsamhetstal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)