Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar - en sammanslagning av två dagstidningar

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Helsingborgs Dagblad (HD) och Nordvästra Skånes Tidningar (NST) har under en längre period konkurrerat om till viss del samma marknad. Tidningarna har olika profil vad gäller journalistik och företagskultur. Tidningarna beslutar sig ändock plötsligen att gå samman. Vilka motiv ligger bakom sammangåendet? Fusioner upplevs ofta som problematiska, anses också vara misslyckade. När HD och NST går samman tar det nya sammanslagna företaget inledningsvis ett antal beslut av principiell karaktär. I vilken riktning går dessa beslut och vilken roll spelar dessa beslut sett i ett fusionsperspektiv?

Vårt syfte med uppsatsen är att utreda motiven till sammanslagningen samt vilka integrationseffekter de båda tidningarnas kulturer har på det framtida samarbetet mellan de sammanslagna tidningarnas medarbetare. Vi har använt oss av en kvalitativ metodansats med en empiri genererad genom semi-strukturerade intervjuer. Därutöver har en del sekundärmaterial varit oss till nytta.

Slutsatserna är att HD och NST slogs samman på grund av att man från ägarhåll ville säkerställa oberoendet gentemot de större mediekoncernerna och säkerställa tidningarnas fortlevnad. Trots att företagsledningen uttryckte att sammanslagningen skulle vara en fusion på lika villkor har vi funnit att fusionen snarare har karaktären av ett uppköp från HD:s sida. Processen underlättas dock av att journalister i allt högre grad är en professionaliserad yrkeskategori, de identifierar sig mer med sina kollegor än sin arbetsgivare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)