Borgbygge och satsbygge – En funktionell översättning av den komplexa satsbyggnaden i en populärvetenskaplig bok om borgar

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Översättarutbildningen

Sammanfattning: Denna magisteruppsats bygger på en översättning av ca 6000 ord ur den populärvetenskapliga boken Life in a Medieval Castle av Joseph och Frances Gies. Uppsatsen är indelad i tre avsnitt, varav det första avsnittet utgörs av en textanalys av källtexten. Denna analys baseras på Hellspong och Ledins (1997) modell. I avsnittet som följer textanalysen diskuteras den globala översättningsstrategin utifrån Lundquists (2007) termer. Den sista delen av uppsatsen utgörs av en fördjupning, där fokus är på de formförändrade översättningsmotsvarigheter som använts för att anpassa källtextens komplexa satsbyggnad till idiomatisk svenska och på så vis mottagaranpassa måltexten. Analysen i fördjupningen utgår från fem exempel, och utgångspunkten i analysen av dem är följande syntaktiska konstruktioner: lösa appositioner, participfraser som efterställda attribut samt supplement clauses. Syftet med denna analys är att påvisa att valet av översättningsmotsvarigheter avgörs av de kringliggande syntaktiska konstruktionerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)