"Känner du någon som...?" : En studie om individers användning av socialt kapital i företag

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Författare: Jacob Narvell; Kristoffer Von Post; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Sammanfattning

Datum:                               2016-05-26

Nivå:                                    Magisteruppsats i Företagsekonomi 15hp,

 

Institution:                         Akademin för Ekonomi Samhälle & Teknik, Mälardalens Högskola

Författare:                         Jacob Narvell                                                                 Kristoffer von Post                                 900109                                                     930104

Titel:                           “Känner du någon som…?” - En studie om individer användning av socialt kapital i företag

Handledare:                                            Peter Dahlin

 Nyckelord:                 Socialt kapital, starka band, svaga band, nätverksmångfald, nätverksstorlek strukturella hål, företagsprestanda, tillväxt, vinst, icke-finansiell

 

Frågeställning:          ”Hur ser användningen av socialt kapital ut på företag, när aktörer skapar nytta för företaget?”

 

Syfte:                          Syftet med denna studie är att illustrera fall av hur aktörer använder sitt sociala kapital för att påverka företagets prestanda och på så sätt skapa nytta. Genom att sedan analysera dessa illustrationer hoppas studien kunna bidra med ökad förståelse för hur socialt kapital kan användas och därigenom hjälpa att bättre förstå fenomenet, vad det är uppbyggt av, hur det används samt vilken sorts nytta som kan uppstå. I förlängningen kan detta förhoppningsvis leda till en mer utförlig och konkret operationalisering av socialt kapital i framtida studier.

 

Metod:                        Studien baseras på 21 öppna intervjuer med personer som berättat hur de har använt sitt sociala kapital för att skapa företagsnytta. Dessa intervjuer har sedan resulterat i 46 storys som kodats utifrån en kodningsmall som framtagits från studien baserat på den teoretiska referensramen.

 

Slutsats:                     Studien har resulterat i en diskussion kring varje enskild dimension av socialt kapital och företagsprestanda. Tre av dessa diskussioner har lyfts fram som speciellt intressanta: (1) Strong och weak ties framkom i samtliga av studiens illustrationer. (2) Socialt kapital är kontextbaserat (3) Ytterligare dimensioner av strong och weak ties kan tänkas att vara professionell och privat. Utöver detta resulterade studien även i ett antal praktiska implikationer. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)