Effektivisering av parkeringshusbyggnationer: En fallstudie av spännbalkssystem

Detta är en Master-uppsats från Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

Sammanfattning: Spännbalksystem är ett stomsystem helt i betong, där en platsgjuten platta samverkar med prefabricerade förspända balkar. Systemet används bland annat vid olika parkeringshusbyggnationer som gynnas av stora spännvidder och få pelare. Metoden genererar ett mer hållbart stomsystem på grund av mindre materialåtgång och längre livslängd. Slutprognoser från parkeringshusbyggnationer visar att det är svårt att uppnå de kalkylerade enhetstiderna för valvbyggnation där spännbalksystem har använts. Prognoserna visar att byggtiderna har blivit längre och att kostnaderna har ökat på grund av rörligakostnader så som till exempel mark- och maskinhyra. Formhyran vid valvbyggnation upptar en stor del av kostnaden för entreprenören. Det ligger i både entreprenörens och beställarens intresse att minska osäkerheten och avvikelserna från kalkylen i projektet. Därför har en fallstudie genomförts. Två olika studieobjekt har undersökts som benämns Ö1 och V1; Östergötland 1 och Västmanland 1. Fallstudieföretaget är verksamt inom både hus- och anläggningsprojekt i norden. Fallstudieföretaget har en lång erfarenhet från parkeringshusbyggnationer med spännbalkssystem. En processkartläggning har genomförts av de två studieobjekten som båda har haft en projektsumma på strax över 100 miljoner kronor och har genererat över 400 parkeringsplatser. En separat gjutetapp för valv har studerats för Ö1 och V1 där arbetsmomenten vid valvbyggnation har specialstuderats. Vid arbetsmomenten har begränsning, slöseri och beslutsfattande kartlagts och analyserats med litteratur avseende Lean Construction och flakhalsteori. En logistiker på fallstudieföretaget intervjuades för att validera metoden och resultaten i detta arbete. Förbättringsförslag framtogs med avseende på kostnadsbesparingar och produktivitetsökningar. Förslagen avser främst personalförsörjning och produktionsplanering.  En ny tankemodell har framtagits. Den visar hur produktionsstrategin och beslutsfattande från tidigare processer påverkar varandra och kan generera flaskhalsar och slöserier i produktionen. Om oönskade slöserier och flaskhalsar uppstår måste nya beslut fattas vilket innebär att produktionsstrategin måste förändras. Flaskhals, slöseri och beslutsfattande är ömsesidigt beroende av varandra och är svåra att isolera var och för sig. Begränsningen i studien är att det endast har gjorts observationer hos ett fallstudieföretag. Processkartläggningen är därmed inte representativ för alla valvbyggnationer med spännbalkssystem i nya parkeringshus. Det kan finnas andra aktörer på marknaden som använder sig av andra processer som inte är kartlagda i detta examensarbete.      Min hypotes med att implementera Lean Construction inom byggnation av parkeringshus med spännbalksystem har visat sig användbar för att minimera kostnader och öka effektiviteten. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)