Vägen till information : hur utformningen av naturum Laponias infart kan styra besöksflöden och minska slitage i skyddad natur

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Hur kan gestaltningen av landskapet minska belastningen på skyddad natur? Intresset för att besöka nationalparker ökar, därmed ökar även belastningen på de skyddade naturområdena. Problematiken kring ökat besökstryck och skyddande av natur har lösts på olika sätt globalt. Detta examensarbete studerar angöringen till naturum Laponia och undersöker hur gestaltningen kan hjälpa till att minska belastningen på den skyddade naturen i världsarvet Laponia. För att uppnå syftet att undersöka hur gestaltningen av landskapet kan minska slitaget och styra besökare i skyddad natur med högt besökstryck ställdes två frågor. Hur gestaltningsförändringar i utemiljön kring infarten från länsvägen till naturum Laponia kan möjliggöra att fler besökare tar sig ner till naturumet, samt hur en naturvägledande stig i samband med naturumet kan minska slitaget i den skyddade naturen. Utifrån intervjuer och en litteraturöversikt inom ämnena naturvägledning, landskapsarkitektur, naturresurshantering och miljöpsykologi togs sju gestaltningsprinciper fram. Dessa gestaltningsprinciper säkerställer att gestaltning lever upp till frågeställningarna. De identifierade gestaltningsprinciperna är; förståelse, orienterbarhet, sammanhang, relation, nyfikenhet, aktivitet och entré. Dessa principer samspelar och genererar synergieffekter som exempelvis leder till en ökad helhetskänsla på platsen, att besökaren känner sig välkommen, fokuserar på miljön samt tar åt sig av naturvägledningen. Examensarbetet resulterar i ett konceptuellt gestaltningsförslag över angöringen till naturum Laponia. Gestaltningsförslaget delas in i tre delar baserat på besökarens väg mot naturumet. Den första delen, del A, omfattar infarten från länsvägen till naturums parkering. Infarten markeras tydligt med en skylt som har samma formspråk som naturumet. Den andra delen, del B, omfattar naturums parkering. Området får en tydligare riktning genom att vägen ner till naturum markeras med en portal. En busshållplats samt en storskalig terrängmodell läggs till för att öka platsens tillgänglighet samt besökares förståelse för Laponias geografiska storlek. Sista delen, del C, omfattar den trehundra meter långa grusvägen ner till naturum från parkeringsplatsen. En naturvägledande led med temat ”Fjällvett- din påverkan på naturen” har lagts till längs med vägen i syfte att skapa målpunkter samt informera och uppmärksamma besökare om deras påverkan på naturen. Under arbetets gång har det blivit tydligt vilken central roll utbildning har i arbetet för att minska slitage i naturen. Genom att öka besökares medvetenhet samt uppmärksamma besökare på konsekvenserna av olika agerande går det att väcka miljöengagemang och ändra besökares beteende. Examensarbetets resultat antyder att en god gestaltning kan minska slitaget på skyddad natur genom att styra besökares fokus mot detaljer i naturen och öka besökares kunskap, respekt samt medvetenhet kring sin egen påverkan på naturen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)