Artificiell natur : om ett kalkbrotts brytpunkt mellan industri och natur

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Genom att undersöka begrepp som natur, det vilda och det sublima, i en idéhistorisk tillbakablick baserad i västerländsk kulturtradition, presenteras en ny möjlighet för efterbehandling av kalkstensbrottet Västra brottet i Slite på Gotland. En analys av platsen och tidigare nämnda begrepp leder till en förändring av det befintliga förslaget på efterbehandlingsplan. Denna aktuella efterbehandlingsplans tyngdpunkt ligger i införande av habitat. Förslaget i detta arbete är att en ”social efterbehandling” som har möjlighet att aktivera hela orten tillförs. Det inbegriper frågor som rör lokal identitet och brandingmöjligheter för Cementa, företaget som producerar cement på orten. Förslaget syftar till att bredda efterbehandlingen från att bara röra införandet av natur till att generera identitet. En pågående trend som stöder denna syn på efterbehandling kan urskiljas på norra Gotland, genom ett flertal exempel på efterbehandling som syftar till turism, istället för att bara addera natur till platsen, ofta med en postindustriell estetik. Detta leder till att nya möjligheter öppnas för turistnäringen att saluföra norra Gotland med ytterligare en attraktion. Därefter presenteras ett skissförslag för Västra brottet som förenar för området ovanliga biotoper med rekreation, identitetsskapande och brandingmöjligheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)