Psykosociala arbetsvillkor inom äldreomsorgen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar de psykosociala arbetsvillkorenför personal inom äldreomsorg. Studien är en systematisk litteraturstudie som består av 14vetenskapliga artiklar som analyserats med inspiration av innehållsanalys. Studiens resultatvisar på att samma faktorer kan agera som möjliggörare för positiva arbetsvillkoren eller riskeraatt bidra med negativa arbetsvillkor för personalen beroende på villkorens utformning ochexistens.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)