En komplex funktion : En litteraturstudie om skolkuratorns roll i arbetet mot mobbning

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka skolkuratorns roll i arbetet mot mobbning. Systematisk litteraturgenomgång samt användande av innehållsanalys tillämpades för att besvara litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Rollteori samt tidigare forskning utgjorde underlag för analys av resultat. Resultatet visade att begreppet mobbning av skolkuratorer kan tolkas olika och medför därav en syn på mobbning som är mångtydig. Skolkuratorer kan i sin förklaring av hur de ser på mobbning utgå ifrån ett eller flera perspektiv. Mobbning kan betraktas ur ett allmänorienterat, individorienterat eller miljöorienterat synsätt. Ett allmänorienterat synsätt utgår ifrån en helhetssyn kring eleverna. Ett individorienterat synsätt betraktar att elevers individuella svårigheter, kroniska tillstånd eller funktionsnedsättningar ger upphov till inblandning i mobbningsincidenter. Ett miljöorienterat synsätt innefattar en psykosocial syn där norm, kultur, familj, lärare samt klasskamrater betraktas som bidragande till involvering i mobbning. Arbetet mot mobbning betecknar en komplex funktion där skolkuratorns roll består av flera aktiviteter. Exempel på ett urval av aktiviteter involverar initiativ som individuella samtal, stödgrupper, medling samt samarbete med familj och skolpersonal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)