Övergång av verksamhet - Vad händer med kollektivavtalade anställningsvillkor?

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att undersöka, från en rättsdogmatisk metod, vad som händer med kollektivavtalade anställningsvillkor vid en verksamhetsövergång. Hur kollektivavtalade villkor tillämpas efter en verksamhetsövergång beror på hur kollektivavtalssituationen ser ut för överlåtaren och förvärvaren vid verksamhetsövergången, om båda eller en av parterna har kollektivavtal. Arbetsdomstolen har begärt hjälp från EU-domstolen i AD 2014:69 för att tolka frågan: om överförda arbetstagare, under vissa angivna förutsättningar, ett år efter verksamhetsövergången, har rätt att tillgodoräkna sig anställningstid hos tidigare arbetsgivare för att få ta del av den kollektivavtalade förmånen förlängd uppsägningstid? Uppsatsens syfte är att undersöka EU-domstolens tänkbara tolkningar av målet och belysa hur berörda parter påverkas. Utöver detta, undersöker uppsatsen även om utfallet i målet hade blivit annorlunda om andra förhållanden hade förelegat. Parterna i AD 2014:69 är oeniga om tolkningen av kollektivavtalsbestämmelsen ”förlängd uppsägningstid”, där arbetstagarorganisationen menar att de övertagna arbetstagarna har rätt att tillgodoräkna sig anställningstid hos tidigare arbetsgivare. I motsats till detta, menar arbetsgivarparten att det endast är anställningstid hos nuvarande arbetsgivare som avses. Om mer än en tolkning är möjlig, väljer EU-domstolen den tolkning som är mest förenlig med den aktuella bestämmelsens syfte. Tolkas bestämmelsen om förlängd uppsägningstid utifrån dess syfte, får de överförda arbetstagarna tillgodoräkna sig anställningstid hos överlåtande företag. Det skulle medföra en ökad trygghet och säkerhet för överförda arbetstagares anställningsvillkor. Om EU-domstolen skulle tolka bestämmelsen som arbetsgivarparten, skulle det medföra ett tydliggörande att bestämmelsen endast avser anställningstid i nuvarande anställning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)