Bankanställdas upplevelse av digitaliserngen : En kvalitativ undersökning om arbetarnas attityder till digitaliseringen på Handelsbanken

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Företagsekonomi

Författare: Diana Klass; [2018]

Nyckelord: Kvalitativ; bank; attityder; digitalisering;

Sammanfattning: Digitaliseringen fortsätter att ta en större plats i vårt samhälle. Detta ställer högre krav på olika sektorer till att anpassa sig till utvecklingen och erbjuda sina kunder de senaste digitala tjänsterna. Banksektorn är en sådan som har utvecklats i takt med digitaliseringen för att kunna effektivisera arbetssätt och erbjuda sina kunder ökat flexibilitet där kunden inte längre behöver besöka ett bankkontor utan kan sköta sina bankärenden via t.ex. en mobiltelefon. En minskning av antalet bankkontor har observerats i Sverige med 266 stycken mellan år 2005–2015, som kan vara en konsekvens av digitaliseringen. Den digitala utvecklingen kan påverka medarbetarna på olika vis. Medarbetare kan t.ex. uppleva osäkerhet kring sin kompetens i samband med nya digitala arbetsuppgifter. Vidare kan medarbetare uppleva ett hot mot att förlora jobbet på grund av den digitala utvecklingen.  Studien utgår från medarbetare på Handelsbanken. Syftet är att beskriva, undersöka och skapa förståelse för attityder till digitalisering bland medarbetarna på Handelsbanken, samt undersöka effekten av digitaliseringen på arbetsuppgifter, kundrelationer och drivkrafter. I studien har sex intervjuer genomförts varav en testintervju, med medarbetare inom olika arbetsbefattningar som använder sig av digitalisering. Respondenterna visade på positiva och negativa attityder till digitaliseringen. En tredjedel av respondenterna upplever digitaliseringen som en utvecklingsmöjlighet, som har effektiviserat deras arbetssätt. Medan hälften har en negativ attityd gentemot digitaliseringen då det blir svårare att skapa en personlig kundkontakt samt upplever två respondenter en oro inför att förlora jobbet pga. digitala lösningar. Alla respondenter upplever däremot förtroende för ledningen och beskriver gott kommunikationsutbyte mellan ledning och medarbetare, där medarbetare känner engagemang. Detta kan ses som ett sätt att minska motstånd till digitalisering genom att involvera medarbetare vid förändring för att få dem att känna delaktighet. En rekommendation till Handelsbanken är att förse medarbetarna med bakgrundsinformation i syfte att motverka negativitet kring det ökade administrationsarbetet och pappersarbetet. Vidare är det viktigt med kontinuerlig utvärdering av den digitala utvecklingen i organisationen, för att upptäcka utvecklingsområden. Detta kan även vara ett sätt att arbeta förebyggande av negativa attityder. Attityderna gentemot digitaliseringen på Handelsbanken är till mesta del positiva, vilket kan utgöra ett gott exempel för vidare forskning av medarbetarnas attityder till digitaliseringen.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)