Med religionen som utgångspunkt i en sekulär vardag : En kvalitativ studie om fyra unga muslimers vardag i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

Sammanfattning: Denna uppsats i socialpsykologi undersöker hur muslimskt troende individer upplever det är att leva i ett svenskt samhälle. Undersökningen baseras på fyra stycken intervjuer med unga invandrande muslimer från Somalia. Fokus ligger på hur de upplever att deras religiösa tillhörighet påverkar deras vardagliga liv i ett sekulärt samhälle. Studien behandlar bemötande, integration, socialitetens påverkan och religiösa reglers förenande med sociala koder. Resultatet visade att intervjupersonerna upplevde att det fanns mycket okunskap om islam i det svenska samhället vilket ibland ledde till obeväma sociala situationer, missförstånd och avståndstagande. De upplevde även svenskarna som allmänt ointresserade av religion vilket ändå lämnade ett visst utrymme till att utöva sin religion i ett samhälle som på många sätt inte uppfattas kompatibelt med att vara troende muslim. Intervjupersonerna menar att de i många avseenden måste anpassa sin religiositet till det svenska samhället och att de på så sätt tvingas att tolka sin religion genom ett kulturellt filter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)