Utformning av fördröjningsdammar, medavseende på rening av dagvatten fråntransport- och lagerhållningsindustri

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

Sammanfattning:

För att recipienter nedströms inte ska påverkas av dagvatten från industriområdenmed transport och lagerhållning, krävs det rening av föroreningar. Därför har detgjorts en undersökning av hur en dagvattendamm ska utformas för att få en ökadrening. Metoder som används är litteraturstudie och en fallstudie. Fallstudien harutförts för ett planerat industriområde. De frågor som besvarats är vilkaföroreningar som kan tänkas förekomma och hur de renas. Vidare har detstuderats vilka egenskaper som påverkar reningen i en dagvattendamm.Studieresultaten visade att de vanligast förekommande föroreningarna ärtungmetaller, miljöfarliga organiska ämnen och näringsämnen. Det har ocksåframkommit att dessa föroreningar, i huvudsak renas genom sedimentation ochväxtupptag. Vidare har det kommit fram att det inte finns någon standardlösningför hur en dagvattendamm ska utformas, med tanke på rening. Detta eftersom alladammar har olika yttre förutsättningar som styr utformningen, vilka beror på detområde där dammen ligger. Det har dock visats sig att det finns ett antal olikavägledande parametrar som bör beaktas för att få en god reningseffekt i dammen.De viktigaste av dessa är dammens hydrauliska och hydrologiska effektivitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)