Samband mellan knäkontroll och motorisk kontroll hos unga handbollsspelare - en tvärsnittstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Fysioterapi

Sammanfattning: Titel: Samband mellan knäkontroll och motorisk kontroll hos unga handbollsspelare. Bakgrund: Inom handboll förekommer många riktningsförändringar och skador, såsom korsbandsskador. En korsbandsskada kan bero på flera faktorer, exempelvis dålig knäkontroll. Några orsaker till dålig knäkontroll är kvinnligt kön och sämre muskelaktivering. En annan orsak kan vara sämre allmän motorisk kontroll, då detta är viktig för idrottsprestation. Vi har inte funnit studier där samband mellan allmän motorisk kontroll och knäkontroll undersökts. Syfte: Syftet var att undersöka om det förelåg samband mellan knäkontroll och motorisk kontroll hos unga handbollsspelare. Hypoteser: 1. God knäkontroll samvarierar med god motorisk kontroll. 2. Handbollsspelare som utövar/utövat annan idrott utöver handboll har bättre knäkontroll än de som inte utövat annan idrott. 3. Handbollsspelare som utövar/utövat idrott som kräver mer komplex motorisk kontroll har bättre knäkontroll än de som utövar/utövat idrott som kräver mindre komplex motorisk kontroll. Studiedesign: Tvärsnittsstudie. Material och metoder: Sjuttiosex handbollsspelare (29% tjejer) i åldern 12-15 år i Skåne testades avseende knäkontroll genom modifierat single leg countermovement jump (SLCJ). Knäkontroll vid SLCJ analyserades enligt tidigare använda kriterier. Antalet burpees användes som test av allmän motorisk kontroll. Deltagarna svarade på en enkät om nuvarande/tidigare idrottsaktiviteter utöver handboll. Spearman’s rangkorrelation användes för att analysera samband mellan variabler och Mann-Whitney U-test för att jämföra grupper. Etik: Deltagarna fick skriftlig och muntlig information om studien. Då deltagarna var under 15 år krävdes vårdnadshavarnas underskrift för medverkan i studien. Resultat: Korrelationen mellan knäkontroll och motorisk kontroll var rs = -0,239 (p=0,037). Deltagare som utför/utförde annan idrott utöver handboll hade inte bättre knäkontroll än de som endast spelade handboll (p=0,845). Deltagare som utövat mer komplex motorisk idrott hade inte bättre knäkontroll än de som utövat mindre komplex motorisk idrott (p=0,152). Slutsats: Det svaga sambandet mellan god motorisk kontroll mätt med antal burpees och god knäkontroll vid SLCJ kan tyda på att komplex motorisk kontroll kan utgöra en viktig del i skadeförebyggande träningsprogram för ungdomar som spelar handboll. Utövande av annan idrott eller typ av idrott förefaller inte samvariera med knäkontroll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)