Miljöredovisning - Företags motiv med miljöredovisning

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Författare: Magnus Larsson; Annette Segertoft; [2007]

Nyckelord: Miljöredovisning; Motiv;

Sammanfattning:

Abstrakt

Miljöfrågor är idag något som engagerar människor världen över. Både företag och privatpersoner har insett att vi måste ta hand om miljön för att uppnå en hållbar utveckling. Sedan början av 1990- talet har antalet miljöredovisningar ökat i stadig takt. Företag har idag i större utsträckning konkreta miljömål och bedriver sitt miljöarbete efter fastställda miljöpolicys. Anledningarna till att företagen utformar miljöredovisningar är många. Exempelvis kan det bero på lagstiftning, benchmarking eller en engagerad VD. Undersökningen utgick från följande problemformulering: Vilka motiv har företag med att bedriva miljöredovisning? Syftet med undersökningen var att beskriva vad företagen kunde ha för olika motiv med sin miljöredovisning. Undersökningen gjordes med en kvalitativ metod och en deduktiv strategi där tre företag intervjuades angående deras miljöredovisningar. De tre företagen som intervjuades var Volvo, HFAB och Isover. Svaren analyserades sedan för att kunna besvara vår problemformulering. Vi kom fram till att olika företag har olika motiv till varför de miljöredovisar. Inget företag hade endast ett motiv med sin miljöredovisning. Volvo miljöredovisade enligt nyttomotivet, normmotivet och nödmotivet. HFAB:s miljöredovisning upprättades enligt nöjesmotivet, nyttomotivet, normmotivet och nödmotivet. Isover upprättar sin miljöredovisning enligt nyttomotivet och nödmotivet. De företag som intervjuades var olika stora men vi såg inget samband mellan storleken på företaget och något specifikt motiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)