Den första läs- och skrivundervisningens didaktik.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur lärare i studien beskriver att de lägger upp sin läs- och skrivundervisning i årskurs 1 och varför de gör så. Ambitionen är också att ta reda på vilka faktorer lärarna anser är viktiga vid den första läs- och skrivinlärningen. • Hur beskriver lärarna att de arbetar med den första läs- och skrivundervisningen? • Hur motiverar lärarna sin beskrivna läs- och skrivundervisning? • Vilka möjligheter finns det att individanpassa undervisningen genom att jobba på de sätt som lärarna beskriver? • Vilka faktorer framhåller lärarna om betydelsefulla i läs- och skrivundervisningen? I studien används kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Lärarna i studien arbetar i enparallelliga skolor med elever i årskurs F-6 i två olika kommuner i Västra Götalands län. I fyra av fem skolor är majoriteten av eleverna från samma kultur. Lärarnas svar har jäm- förts och utifrån det delats in i två olika teman; Organisation av läs- och skrivundervisning och faktorer för läs- och skrivutveckling med tillhörande underteman. Lärarna i studien beskriver att bokstavskunskap och meningsskapande undervisning är viktigt för läs- och skrivfärdighet och att eleverna bör få möta både avkodning och förståelse för att uppnå det. Resultatet visar att lärarna arbetar med olika praktiker i undervisningen, så som LTG, ASL, STL, dialogisk högläsning och läsförståelsestrategier. Lärarna beskriver att de individ- anpassar undervisningen så att alla eleverna ska få förutsättningar att öka sitt lärande. Till det här hör till exempel varierad undervisning, samma uppgift på olika nivåer, samspel och eget arbete och stöttning från lärare. Resultatet visar också på att lärarna bland annat tycker att socialt samspel, uppmuntran och att eleverna förstår varför de ska lära sig läsa och skriva är faktorer för en god läs- och skrivutveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)