Kvalitetssäkring utifrån ett principal-agentperspektiv inom städbranschen En fallstudie om gemensamma mål på ett städföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Arabel Maloney; Lovisa Torstensson; [2021-06-30]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Vid städ av offentliga miljöer finns det en allmän uppfattning av att kvaliteten inte lever upp tillde förväntningar som finns. Detta är något som är problematiskt för städföretag. En anledning tillatt problemet uppstår är faktumet att det i många organisationer inte är samma personer somlovar en viss kvalitet som sedan utför jobbet. Det finns då en risk för skillnader mellan utlovadoch presterad kvalitet.Syftet med arbetet har varit att genom en kvalitativ fallstudie undersöka hur ett städföretag böranvända gemensamma mål för att kunna minska skillnaden mellan utlovad och levereradkvalitet. Syftet har undersökts med hjälp av Principal-agentteorin och Total QualityManagement. Det fokus som finns på gemensamma mål inom dessa teorier har använts för attanalysera uppsatsens empiri bestående av intervjuer och en enkät.Det blev tydligt att ledningen själva saknade en gemensam målbild, något som behöver åtgärdasinnan gemensamma mål för alla i verksamheten kan bli verklighet. Det framkom även attfältpersonalen inte delade ledningens uppfattning om att det fanns ett problem angåendekvaliteten. Det innebär att ledningen efter tydlig utformning av mål, måste kommunicera utbristerna på ett sådant sätt att fältpersonalen förstår. Därefter kan gemensamma mål börjaimplementeras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)