Belöning av anställda -en studie av forsknings- och utvecklingsprojekt

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Bakgrund: Under de senaste åren har samhället blivit alltmer kunskapsintensivt och som ett resultat av detta har den projektverksamhet som bedrivs i företag tilltagit. Denna utveckling har ändrat förutsättningarna för att använda sig av belöningar som ett styrmedel och det är därför av yttersta vikt att dagens företag anpassar sina belöningssystem efter de ändrade förutsättningarna.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företag agerar vid belöning av anställda som arbetar i forsknings- och utvecklingsprojekt. Syftet är vidare att analysera eventuella olikheter företag emellan som kan förklara skillnader i deras agerande.

Genomförande: Uppsatsen är baserad på sju intervjuer genomförda med personer som arbetar med belöning av anställda i forsknings- och utvecklingsprojekt. Dessa har genomförts på fem fallföretag.

Resultat: Studien har visat att företag många gånger agerar relativt likartat vid belöning av anställda som arbetar i forsknings- och utvecklingsprojekt. De belöningar som utfaller är främst beroende av prestation, den anställde utvärderas vanligtvis av en person utanför projektet och de belöningsformer som används är såväl finansiella som icke-finansiella. Vissa skillnader föreligger dock mellan företags agerande och två ytterligheter har identifierats. Dessa skillnader menar vi är starkt kopplade till den verksamhet som bedrivs samt till den omfattning som de anställda arbetar i projektform.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)