The ICA-Story - Not just a Commercial : - En studie om vilken funktion ICA:s reklamfilmer fyller när det gäller människors förhållningssätt till reklam.

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

Författare: Elina Ekblad; [2021]

Nyckelord: Reklamfilm; Storytelling; Uses- and Gratifications;

Sammanfattning: Denna studie ämnar undersöka vilken funktion ICA:s reklamfilmer fyller när det gäller människors förhållningssätt till reklam. Är det bara en reklamfilm bland andra, eller kan den fylla andra funktioner som lockar till tittande? ICA:s reklamfilmer kan betraktas som rena reklaminslag eller annonser, men reklamfilmerna kan också betraktas som ett mediefenomen. Utifrån tidigare studier om uses- and gratifications teorin har kvalitativa intervjuer genomförts och för att analysera resultatet gjordes en tematisk analys. Resultatet visar en stor positivitet kring reklamfilmerna. Andra reklamfilmer ses ofta som intetsägande och tråkiga, medan ICA:s reklamkoncept blir som en serie som följs vecka efter vecka. Resultatet visar att synsättet på reklamfilmen nästan aldrig var ett rent inslag av reklam och annonsering, detta eftersom exponeringen av varor ofta hamnade i bakgrunden av reklamfilmens handling. Det finns en igenkänningsfaktor i karaktärerna där ICA upplevs ha jobbat aktivt med att bli mer inkluderande utifrån de samhälleliga förändringar som skett. Den yngre målgruppen såg ICA-reklamen som ett framgångsrikt koncept som stack ut i mängden från annan typ av reklam, medan den äldre målgruppen hade en mer kritisk röst till reklamfilmen

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)