Grön lönsamhet: en studie av sambandet mellan hållbarhet och lönsamhet i amerikanska bolag

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Kevin Petersson; Jonathan Praetorius; [2021-08-23]

Nyckelord: Hållbarhet; lönsamhet; ESG; ROA; USA;

Sammanfattning: Bakgrund: Studier mellan sambandet och lönsamhet sträcker sig långt tillbaka i tiden och har producerat resultat i olika riktningar. Den stora majoriteten av studier har emellertid funnit ett positivt samband vilket talar för att företag kan gynnas av att bli mer hållbara.Syfte: Studiens syfte är att få en utökad känsla och förståelse för sambandet mellan lönsamhet och hållbarhet. Vidare avser studien att identifiera skillnader mellan ESG:s tre dimensioner miljö, socialt och styrning.Avgränsningar: Studien är begränsad till observationer från större amerikanska publika bolag under tidsperioden 2010 - 2019. Med större bolag avses företag med totala tillgångar på över 1 miljard USD. Slutligen har industrierna finans, allmännytta och fastigheter på grund av industrispecifika egenskaper och för få observationer.Metod: En kvantitativ metod har tillämpats för att pröva studiens hypotes. Urvalet på 6202 observationer från 1121 unika företag har prövats i fyra olika regressioner. All data är insamlad från S&P Capital IQ och Refinitiv Eikon.Resultat och slutsatser: Studiens resultat påvisar att det föreligger ett signifikant positivt samband mellan högre hållbarhet och lönsamhet. Samtliga dimensioner av ESG uppvisar även signifikanta positiva samband. Således bekräftar studien mycket av den bakomliggande teorin som menar att det finns ekonomiska incitament att för att bli mer hållbar. Värt att notera är att samtliga samband är svaga med låg förklaringsgrad vilket innebär att studiens resultat ska beaktas med viss försiktighet.Förslag till vidare forskning: Fortsatt forskning inom området uppmuntras men bör inkludera nya aspekter som är underrepresenterad i nuvarande forskning, likt nya geografiska regioner, en längre tidsperiod och mindre företag. Slutligen finns ett behov av att studera sambandet mellan ESG:s enskilda dimensioner (ENV, SOC, GOV) och lönsamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)